រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

មីញ៉ូស៊ីក សេអូរី


មីញ៉ូស៊ីក សេអូរី (MUSIC THEORY)គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សគ្រប់វ័យ ថ្នាក់នេះបង្ហាត់អំពីទ្រឹស្តីតន្តី្រ របៀបនៃការអាន
និងសរសេរអក្សរភ្លេង។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ