រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

ធីមរីខតដឺ


ធីមរីខតដឺ (TEAM RECORDER) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សគ្រប់វ័យ ថ្នាក់នេះបង្ហាត់អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
ម្យ៉ាងស្រដៀងខ្លុយ (Recorder) ជាមួយបទចម្រៀងពេញ
និយម និងងាយស្រួល ។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ