រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

ថ្នាក់បង្រៀនជាទោល

យើងខ្ញុំក៏មានថ្នាក់បង្រៀនជាទោល  (PRIVATE LESSON)
ផងដែរ ថ្នាក់បង្រៀននេះ សម្រាប់សិស្សដែលមាន
បំណងរៀនច្រៀងនិងឧបករណ៍តន្ត្រី
(Piano, Saxophone, Clarinet)ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូតន្ត្រី។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ