រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

អំពីសាលាតន្ត្រីនាគព័ន្ធ

សាលាតន្ត្រីនាគព័ន្ធ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ សាលាតន្ត្រីនេះ មានបំណងផ្តល់ការអប់ រំមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃតន្ត្រីដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានអាយុចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅ រហូតដល់គ្រប់វ័យ មានបង្រៀនជាក្រុម និងមានបង្រៀនជាទោលផងដែរ ការបង្រៀនមានលក្ខណៈ សប្បាយងាយស្រួល ស្របតាមបទដ្ឋានប្រព័ន្ធអប់រំតន្ត្រីនៅ ប្រទេសជប៉ុន ជាពិសេសតម្លៃសិក្សាទាប ដែលផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកមានជីវភាពសមរម្យ គ្រប់វ័យមានលទ្ធភាពរៀនតន្ត្រីបាន។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ