រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ឃីត ស្តូតឌីយ៉ូ

ឃីត ស្តូតឌីយ៉ូ (KIDS STUDIO) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់កុមារ
មានអាយុចាប់ពី៣ឆ្នាំដល់៦ឆ្នាំ ថ្នាក់នេះបណ្តុះចិត្តកុមារ
ឲ្យមានភាពរីករាយ និងស្រឡាញ់តន្ត្រី តាមរយៈការ
អប់រំកុមារដោយការច្រៀង រាំ និងវាយតាមចង

ដូ រ៉េ មី ក្លឹប

ដូ រ៉េ មី ក្លឹប (DO RE MI CLUB) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សកំរិតបឋមសិក្សាឡើងទៅ ថ្នាក់នេះណែនាំអំពីមូលដ្ឋាន
គ្រឹះនៃព្យាណូ ទ្រឹស្តីនៃការអានអក្សរភ្លេង ហើយការ សិក្សា
មានលក្ខណៈរីករាយតាមរយៈការច្រៀងដោយប

មីញ៉ូស៊ីក ស្តូតឌីយ៉ូ

មីញ៉ូស៊ីក ស្តូតឌីយ៉ូ (MUSIC STUDIO) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សគ្រប់វ័យ (សម្រាប់អ្នកពុំទាន់ចេះលេងព្យាណូសោះ
ក៏អាចលេងភ្លេងបានមួយបទចប់ដែរ) ការសិក្សាគឺបង្ហាត់
ពីការលេងព្យាណូផង ច្រៀងផង ជាមួយបទ ចម្រៀង

ស៊ីង ស៊ីង ស៊ីង

ស៊ីង ស៊ីង ស៊ីង (SING SING SING) មានពីរថ្នាក់ គឺ ១)បង្រៀនច្រៀងជាភាសាចម្រុះជាមួយបទចម្រៀងពិរោះៗ ច្រើនប្រភេទ  ២)ថ្នាក់សម្រាប់ភាសាជប៉ុនសុទ្ធ ។

មីញ៉ូស៊ីក សេអូរី

មីញ៉ូស៊ីក សេអូរី (MUSIC THEORY)គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សគ្រប់វ័យ ថ្នាក់នេះបង្ហាត់អំពីទ្រឹស្តីតន្តី្រ របៀបនៃការអាន
និងសរសេរអក្សរភ្លេង។

ធីមរីខតដឺ

ធីមរីខតដឺ (TEAM RECORDER) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សគ្រប់វ័យ ថ្នាក់នេះបង្ហាត់អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
ម្យ៉ាងស្រដៀងខ្លុយ (Recorder) ជាមួយបទចម្រៀងពេញ
និយម និងងាយស្រួល ។

ថ្នាក់បង្រៀនជាទោល

យើងខ្ញុំក៏មានថ្នាក់បង្រៀនជាទោល  (PRIVATE LESSON)
ផងដែរ ថ្នាក់បង្រៀននេះ សម្រាប់សិស្សដែលមាន
បំណងរៀនច្រៀងនិងឧបករណ៍តន្ត្រី
(Piano, Saxophone, Clarinet)ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូតន្ត្រី។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ