រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

ឃីត ស្តូតឌីយ៉ូ


ឃីត ស្តូតឌីយ៉ូ (KIDS STUDIO) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់កុមារ
មានអាយុចាប់ពី៣ឆ្នាំដល់៦ឆ្នាំ ថ្នាក់នេះបណ្តុះចិត្តកុមារ
ឲ្យមានភាពរីករាយ និងស្រឡាញ់តន្ត្រី តាមរយៈការ
អប់រំកុមារដោយការច្រៀង រាំ និងវាយតាមចង្វាក់ភ្លេង ។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ