រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

ដូ រ៉េ មី ក្លឹប


ដូ រ៉េ មី ក្លឹប (DO RE MI CLUB) គឺជាថ្នាក់សម្រាប់
សិស្សកំរិតបឋមសិក្សាឡើងទៅ ថ្នាក់នេះណែនាំអំពីមូលដ្ឋាន
គ្រឹះនៃព្យាណូ ទ្រឹស្តីនៃការអានអក្សរភ្លេង ហើយការ សិក្សា
មានលក្ខណៈរីករាយតាមរយៈការច្រៀងដោយប្រើអក្សរ
ភ្លេងជាមួយនឹងព្យាណូ។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBook



Video ពីនាគ​ព័ន្ធ