រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

ស៊ីង ស៊ីង ស៊ីង

ស៊ីង ស៊ីង ស៊ីង (SING SING SING) មានពីរថ្នាក់ គឺ ១)បង្រៀនច្រៀងជាភាសាចម្រុះជាមួយបទចម្រៀងពិរោះៗ ច្រើនប្រភេទ  ២)ថ្នាក់សម្រាប់ភាសាជប៉ុនសុទ្ធ ។

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ